Nota prawnaBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej zwany „bankiem”) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.autotu.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z infolinią lub jednym z oddziałów banku.

Bank nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością BNP Paribas Bank Polska S.A., a kopiowanie go w całości lub części wymaga uprzedniej zgody banku.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony.